Behandlingshem för unga pojkar i Stockholm

På en idyllisk plats i Stockholms skärgård driver vi ett behandlingshem för ungdomar med sociala problem och psykisk ohälsa.

Vi är specialister på neuropsykiatriska funktionsvariationer och beteendeproblem.

Målgrupp

Vi är ett HVB vars målgrupp är pojkar mellan 14 och 18 år med kombinerad social och psykiatrisk problematik.

Beteendeproblem

Vi är specialiserade på beteendeproblem. Detta innebär att ungdomarna som bor på vårt behandlingshem har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Det kan innebära att den unge hanterar problem i vardagen genom att i största möjliga mån undvika sådant som är svårt och isolerar sig.

Det kan också innebära att den unge trotsar vuxnas gränssättning eller använder utagerande för att hantera svårigheter i livet, för att påverka andra att minska sina krav på den unge eller för att få andra att göra som denne vill.

Andra förekommande beteendeproblem är självskadebeteenden, skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll.

Behandlingshem för psykisk ohälsa och psykiatriska behov

Ofta förekommer ovan nämnda beteendeproblem tillsammans med funktionsinskränkande psykiatrisk problematik. Vi är ett behandlingshem för psykisk ohälsa som har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, ptsd, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, etc) samt depression.

Även mer komplex problematik som utredning och kartläggning vid misstänkt bipoläritet eller psykosutveckling är uppdrag som passar vår kompetens väl.

Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag kring ungdomar som inte har kunnat utredas i öppenvård på grund av svårigheter att delta eller för att de sociala omständigheterna varit för osäkra och riskerat påverka funktionsnivån som ska utredas.

Omvårdnadsbehov

Vårt behandlingshem är väl förberett på anpassningsbehov som är vanligt förekommande bland ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, ADHD eller intellektuella funktionshinder.

Det är således en stor andel av de placerade hos oss som har behov av färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion.

Vardagen på ett behandlingshem för ungdomar som vårt kännetecknas av hög kontinuitet i bemanning, personal med kunskap om funktionshinder, fasta rutiner samt få och tydliga regler.

Ålder

WeMinds behandlingshem i Stegsholm utanför Stockholm vänder sig till unga killar och deras familjer. Vi har inskrivningsålder från 14 till 17 år. Man kan dock bo kvar för behandling även efter att man fyllt 18 år om behov kvarstår, men måste flytta vidare från verksamheten innan man fyller 19 år. Ungdomarna som bor på vårt HVB-hem är därför mellan 14-18 år gamla.

Problem som inte hör till vår målgrupp

WeMinds behandlingshem i Stegsholm utanför Stockholm är specialiserad på kombinationen psykosociala och psykiatriska behov. För att kunna erbjuda högt specialiserad vård kan de placerades behov inte skifta för mycket. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild, även om man stämmer in på målgruppen i övrigt.

Problemområden vårt behandlingshem arbetar med

 • ADHD
 • Aggression och impulskontroll
 • Autismspektrumtillstånd
 • Bipolärt syndrom
 • Depression
 • Intellektuella Funktionshinder
 • Psykossjukdom och psykosnära tillstånd
 • PTSD
 • Självskadebeteenden
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Ångestsyndrom

Behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMind HVB behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge.

Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen.

Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst.

Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag.

Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVB behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande.

Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen.

Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende.

Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga.

Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om.

För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden.

Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

KBT-behandlingshem med individualterapi

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på WeMind HVB har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och terapi.

Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som ett behandlingshem för ungdomar med ångest och depression. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression.

I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med

 • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
 • Individualterapi med psykolog (KBT)
 • Färdighetsträning i grupp (DBT)
 • Familjestöd
 • Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Vardagen på ett behandlingshem för unga

Hur ser en dag ut när man bor hos oss?

Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj som letar efter ett tryggt behandlingshem för sin ungdom i Stockholm. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men vi ska försöka ge en bild av ungefär vad man kan vänta sig.

Daglig planering med individuellt veckoschema

Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. De aktiviteter som finns med i schemat är belöningsgrundande och genom att göra dem tjänar den unge in marker som kan användas i behandlingshemmets kiosk eller växlas in till pengar vid veckans slut.

Exempel på aktiviteter som kan vara med på ett veckoschema är:

 • skolnärvaro
 • psykologsamtal
 • städa sitt rum
 • mötesdeltagande
 • arbeta med terapiuppgifter
 • läkarbesök
 • motion
 • hjälpa till i köket

 

Möjligheterna är dock i stort sett obegränsade och ungdomen diskuterar upplägget tillsammans med sin psykolog för att vi ska hitta en bra nivå och hålla motivationen att arbeta med sina mål hög. Målbeteenden i veckoschemat ska alltid ha koppling till målen i vårdplanen.

Vardagen på WeMindHVB

Många olika typer av sysselsättning

Den individuella faktor som påverkar hur vardagen ser ut mest är vilken typ av sysselsättning den unge har. De ungdomar som bor på vårt HVB-hem går antingen i skolan, har en praktikplats eller fokuserar helt på sin behandling och har daglig verksamhet på plats hos oss.

Vilken skola den unge går i beror på ålder, tidigare skolresultat och intressen. Vi samarbetar med flera grund- och gymnasieskolor som tillsammans erbjuder en bred variation av undervisning (både teoretisk, praktisk och på olika nivåer) som vi försöker matcha till den unges behov.

Ungdomar som inte har skolplikt kan, i samråd med familj och uppdragsgivare, välja att göra praktik istället för att gå i gymnasiet. Detta kan vara ett bra sätt att lära sig mer om arbetslivet och kanske besluta sig för vad man vill studera längre fram.

De ungdomar som har verksamhet på plats hos oss får ofta hjälpa till på gården. Exempel på sysslor är matlagning, städning eller trädgårdsarbete. Detta kan vara en bra nivå på aktivitet för en person med låg funktionsnivå, som väntar på skolstart, som vill sysselsätta sig på loven eller som behöver extra mycket tid att fokusera på sin behandling.

Sysselsattning på WeMind HVB

Goda möjligheter till en aktiv fritid

Det finns goda möjligheter till en aktiv fritid när man bor på WeMind HVB. Förutom att vi har fina möjligheter att sysselsätta sig på plats med till exempel pingisrum, basketkorg, fotbollsplan och tv-spel på plats på gården så har vi aktivt samarbete med föreningslivet. Det innebär att en ungdom till exempel kan ha musikundervisning, spela fotboll och innebandy eller hänga på att fiska eller bada i närområdet.

Efter avslutad placering hos WeMind HVB

Innan man påbörjar en placering finns oftast en plan eller en målsättning kring vart man ska ta vägen när man klar på behandlingshemmet. Ofta är det en av de viktigaste drivkrafterna för att engagera sig i sitt förändringsarbete. Vi jobbar nästan alltid, tillsammans med nätverket kring ungdomarna, med målsättningen att man ska kunna fungera i en miljö som tidigare varit svår, som i föräldrahemmet eller hos sitt familjehem, och flytta tillbaka dit.

För de ungdomar som är lite äldre kan det bli en målsättning att bli mer självständig och kanske klara ett boende med mindre stöd. Man kan flytta till ett stödboende eller en träningslägenhet. En del ungdomar, som har rätt till bostad enligt LSS, klarar av ett självständigt boende med stöd och service. För att kunna flytta vidare är det avgörande att man utvecklat sina färdigheter och att det finns ett lämpligt nästa steg, något som ibland kan innebära lite väntetid. En medelplacering hos WeMind HVB är lite drygt ett år lång inklusive väntetid.

Ett behandlingshem för ungdomar med stor delaktighet

Ungdomarna görs delaktiga i boendemiljö och aktiviteter genom veckovisa protokollförda husmöten. Vi har ett system för hur ungdomarna kan önska helgaktiviteter och restaurangbesök samt ta upp frågor och synpunkter gällande det dagliga livet på vårt behandlingshem. En förslagslåda finns även i varje avdelning för att kunna föreslå saker till mötet.

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser de placerade ungdomarna får på vårt behandlingshem i Stockholm ger önskad effekt är det avgörande att systematiskt utvärdera utvecklingen.

När vi pratar om utvärdering av våra insatser är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss.

Här nedan berättar vi om våra olika system för systematisk uppföljning.

Individärenden

Vi jobbar ofta med relativt olika målsättningar både på kort och lång sikt i olika ungdomsärenden och det är därför behöver utvärderingen fokusera på det som är viktigast i varje placering.

I ett ärende kan det vara ett påtagligt överskottsbeteende som självskada, utagerande eller risktagande som står i fokus medan andra kan ha ett initialt jobb med centrala underskottsbeteenden som att äta, komma ut från sitt rum eller ta sin medicin.

Gemensamt för alla ungdomar som kommer till vårt behandlingshem är dock att de har målbeteenden som vi fokuserar på, ofta några akuta som blir det initialt fokus för arbetet (som ovan nämnda exempel) och efter att vi kommit en bit in i behandlingen mer fokus på målbeteenden inriktade på att bygga upp strategier för ett mer självständigt liv.

De individuella placeringarna följs med flera utvärderingsmått med utgångspunkt i dessa målbeteenden.

Tre gånger dagligen görs beteenderegistreringar av behandlingspersonalen som ligger till grund för utvärdering och vid behov justering av bemötande och andra insatser. Detta är vår primära utvärdering och ger en dagsfärsk indikation på utvecklingen.

Beteenderegistreringarna är också en viktig del i de behandlingsrapporter som ansvarig psykolog sammanställer månadsvis till uppdragsgivare och familj.

Tid Utanför Rummet

På gruppnivå

Den sammanställning som i dagsläget ger den bästa och mest överskådliga bilden av behandlingshemmets resultat på gruppnivå är den analys av behandlingshemmets utskrivningar som görs årligen i kvalitetsberättelsen. Där har vi sammanställt i hur hög grad de uppdrag vi tagit emot avslutats enligt planering, det vill säga med uppfyllda mål. Dessa mål kan som sagt se ganska olika ut i när man tittar på detaljerna, men att utvärdera måluppfyllelse ger en bra bild om vi i det stora hela uppnådde det som var tänkt när placeringen inleddes. ‍ Mellan 2016 och maj 2023 har 98 ungdomar avslutat sin vård  och 66 av dessa (67%) har skrivits ut med uppfyllda mål. Det är en siffra som är väl i linje med andelen patienter som blir hjälpta av psykoterapier som anses framgångsrika. Siffran speglar även komplexitetsgraden i de uppdrag behandlingshemmet tar emot. Fjorton uppdrag (14%) har avbrutits av verksamheten i samförstånd med uppdragsgivarna då det under placeringen visat sig att den unge har behov som verksamheten inte har rätt insatser för (till exempel droganvändning eller kriminalitet). Beteendena var antingen inte kända före placeringen eller hade rapporterats som avsevärt mindre i omfattning vid inskrivningsbedömningen. Arton uppdrag (18%) har slutat i sammanbrott (orsakerna till dessa finns att läsa om i kvalitetsberättelsen för respektive år). ‍ Placeringstiden för en genomförd placering är i genomsnitt 14,4 månader medan genomsnittstiden för en placering som inte når målen är betydligt kortare, 4,7 månader. Av detta kan man dra slutsatsen att en stor del av den vård som ges på behandlingshemmet leder till avslut med genomförda mål, medan de uppdrag som inte lyckas oftast avslutas inom ett par-tre månader. Statistiken för ett visst år innehåller alltså i regel de inskrivningar från året innan som ledde till genomförd vård och de av årets inskrivningar som inte gjorde det. Vid varje tidpunkt man sammanfattar finns alltså en majoritet av det senaste årets inskrivna ungdomar som kommer skrivas ut med genomförd vård fortfarande placerade i HVB-hemmet. ‍ Vi publicerar alltid kvalitetsberättelsen i sin helhet på vår hemsida för den som vill ta del av utvärderingsarbetet på gruppnivå i sin helhet.‍

Myndighetstillsyn

För att få bedriva HVB måste man ha tillstånd genom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Om man bedriver ett behandlingshem för ungdomar och barn har IVO dessutom i uppdrag från regeringen att följa upp hur verksamheten bedrivs och hur barnen har det genom en tillsyn minst en gång per år.

WeMind HVB publicerar alltid IVOs tillsynsrapporter på hemsidan så att den som är intresserad ska kunna ta del av hur myndigheten bedömer vårt arbete som behandlingshem för unga med ångest och depression.

Våra avdelningar

På Gålö har vårt behandlingshem för ungdomar tre avdelningar med olika storlek med olika specialiteter inom vår målgrupp. Alla tre ligger på samma tomt och har en kort promenad mellan varandra.

Hus A

Hus A

Vår stora avdelning med plats för elva ungdomar ligger i den gamla skolbyggnaden på Stegsholm. Huset har nio ungdomsrum på övervåningen och två på bottenvåningen. Här i huset lagas maten till hela verksamheten av vår kock och det är ofta liv och rörelse. Vi har uppehållsrum och kök på nedervåningen och där finns tv-spel och fussball som kan användas under rummens öppettider.

I Hus A jobbar alltid minst två behandlingsassistenter och på natten sover en personal på varje våning.Rummen på övervåningen har egna handfat i rummen och delar fyra toaletter. På nedervåningen ligger duscharna, tvättstugan samt de toaletter som boenderummen på nedervåningen använder.

Hus B

Hus B

Vår mellanstora avdelning med plats för sju ungdomar. Här är tempot lägre och flera ungdomar har bott hos oss lite längre tid. I Hus B är boendemiljön öppen mellan kök och vardagsrum dygnet runt och de som bor här har oftast en högre grad av självständighet. I huset finns tv-spel, pysselhörna och mycket kort- och brädspel som används flitigt.

I Hus B jobbar en behandlingsassistent dygnet runt och denne sover på nedervåningen bredvid ytterdörren. Alla ungdomsrum har tvättställ och spegel och tre gemensamma toaletter finns i huset. På bilden ligger Hus B på höger sida, det vänstra huset är Hus C där samtalsrum, mötesrum och kontor för behandlingsledningen ligger. Här finns inga boenderum.

Hus E

Hus E

Vår lilla avdelning med plats för fem ungdomar. Vår mest personaltäta avdelning där individanpassningen kan bli allra störst. Fyra ungdomsrum ligger på övervåningen medan personal och en ungdom sover på nedervåningen. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. I huset finns tv-spel och läshörna.

I Hus E bemannar vi efter behov men grundbemanningen är att en personal sover där på natten.

Gården Stegsholm

Läge

Gården Stegsholm är belägen på Gålövägen 30 på Gålö i Haninge kommun. Den har ett lantligt läge med närhet till samhällena Västerhaninge, Handen och Dalarö (cirka 15 minuters bilfärd till vardera).

Närområde

I det direkta närområdet ligger Stegsholms Gård, som är ett aktivt lantbruk med mjölkproduktion, höns och kaniner. Här bedrivs även ridverksamhet, gårdscafé med lekplats och olika säsongsbundna evenemang.Det är populärt att besöka cafét när man besöker sin ungdom hos oss, eller promenera runt och titta på djuren. Ca 1 km från verksamheten ligger Gålö handelsbod, där finns även pizzeria och thaikiosk. Ca 5 km ut på ön ligger Gålö Havsbad med en populär camping och badstrand, minigolf och glasskiosk.

Kommunikationer

Med bil tar man sig från Stockholm C på en knapp halvtimme. Reser man kommunalt får man räkna med cirka 1 timme. Det finns en busshållplats på Gålövägen precis vid infarten till Stegsholm med relativt glesa turer. Cirka en 1km bort, i korsningen Dalarövägen / Gålövägen, finns en hållplats som trafikeras mer frekvent.

Historik

Stegsholm är en gammal egendom med lång historia. Den äldsta byggnaden är uppförd på 1700-talet och de övriga har tillkommit senare i olika omgångar. Gården har en lång historia som vårdinrättning och från 1860-1940 (ca) drevs ”Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn” på egendomen med huvudsakligt uppdrag att fostra ”vanartiga pojkar”.

Efter att vården av fattiga barn upphörde var fastigheten lantbruksskola fram till slutet på 60-talet då Stockholms Stad började bedriva vårdboende där igen. Här har det bedrivits behandlingshem för vuxna missbrukare under olika verksamhetsnamn, till exempel Stegsholms Behandlingshem och Gålö Behandlingscenter.

Personalen

På Gålö är verksamheten organiserad i två enheter, med en stor avdelning (Hus A) i ena enheten och två mindre avdelningar (Hus B och E) i den andra. Sabina Hahn är föreståndare för hela verksamheten och ytterst ansvarig för trygghet, delaktighet och allt som hör till för att vi ska ge god vård till alla inskrivna. I varje enhet finns en biträdande föreståndare som tillsammans med föreståndaren ansvarar för att planera och följa upp verksamheten på enhetsnivå.

Sabina Hahn

Leg Psykolog, Föreståndare

Sabina är psykolog med utbildning från KI som började i verksamheten 2016 och är föreståndare sedan årsskiftet 2022/23. Hon har under sin tid i organisationen arbetet mycket med både behandling i individärenden, handledning av personal samt lämplighetsbedömning och matchning. Utanför jobbet är denna västkustkvinna vän av både segling, skidåkning samt spelar fotboll i ett korpenlag.

Anton Lyberg

Socionom, Biträdande Föreståndare

Anton är socionom med bakgrund inom socialtjänsten i flera kommuner där han jobbat främst uppsökande och med ekonomiskt bistånd. Han har även bakgrund inom flera boendeverksamheter och kom till oss i början av 2016. På WeMind har Anton jobbat extra mycket med ungdomarnas medbestämmande och intresserar sig för att utveckla föräldraarbetet. Utanför jobbet gillar han Djurgårdens IF och småhusliv med trädgårdsanläggning.

Tanja Vukosavljevic

Leg Psykolog 

Tanja är psykolog med bakgrund inom Statens institutionsstyrelse, Barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin. Hon började hos oss våren 2022 och arbetar med individärenden samt som metod- och handledaransvarig på WeMind HVB. Utanför jobbet har Tanja en bred intresserepertoar såsom konst och estetik, pralinbakning, origami och matupplevelser. Härnäst väntar en skepparexamen!
Tanja Vukosavljevic

Annika Vargas Storm

Leg. Psykolog

Annika jobbar som klinisk psykolog med utredning och behandling i individärenden och i grupp samt handledning av personal. Hon har tidigare jobbat med kommunikation, bistånd och föräldralösa barn och ungdomar i Sydamerika där hon var verksam i 13 år. Vid sidan av jobbet tar hon hand om tre egna barn, yogar och gör musik.
Annika Vargas Storm

Hannes Holmqvist

Leg Psykolog

Hannes är psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin och neuropsykiatrisk utredning. Hos oss jobbar Hannes sedan 2015 främst med behandling i individärenden och utredning, men kan även ses på klätterväggen ibland då klättring är ett stort intresse. När han inte jobbar eller klättrar gillar Hannes att måla graffitti, spela punk och segla.

Gabriella Helander

Leg Psykolog

Gabriella har pluggat i Örebro och började på WeMind med att göra sin ptp-tjänstgöring. I verksamheten jobbar hon kliniskt med ungdomsärenden och håller tillsammans med de andra psykologerna i färdighetsgrupp, utvärdering och utveckling av behandlingsinnehållet. Utanför jobbet tycker hon mycket om att läsa, vara i naturen och att göra yoga.

Natalia Karlström

Leg Psykolog

Natalia jobbar som klinisk psykolog på WeMind och pluggade tidigare på Karolinska Institutet. Under studierna intresserade hon sig för kriminalvården och har både forskat och jobbat inom den verksamheten innan hon kom till oss på Stegsholm. På fritiden är hon intresserad av teater, skidåkning och musik.

Anton Gustafsson

Leg Psykolog

Anton är psykolog som jobbade inom BUP i norra stan innan han hittade hem på landet på Södertörn. Han är en engagerad psykolog som lagt mycket tid på att hitta vägar att nå fram till ungdomar som är skeptiska till förändring och det får han stor användning av hos oss. Utanför jobbet uppskattar Anton vandring (gärna bland vingårdar) samt Malmö FF, trots att han är dalmas.

Raghad Taha

Socionom, Ärendeansvarig
När Raghad hörde av sig till oss sommaren 2018 kände vi direkt att hon är en kvinna med ett brinnande engagemang för ungdomar. Tidigare har hon jobbat med unga brottsoffer på Haninge kommun och med ensamkommande ungdomar i HVB. Utanför jobbet följer hon gärna med sina barn på fisketur och familjen har en båt i skärgården.

Erik Lundberg

Socionom, Ärendeansvarig

Erik började som vikarie hos oss under sina studier och klev in i rollen som ärendeansvarig när han blev klar socionom våren 2023. Han har en bakgrund inom skola och fritids innan han började plugga och har sin naturliga plats där det är ungdomar, liv och rörelse. Utanför jobbet ägnar Erik mycket tid åt fotboll, skateboard och livets goda.

Sanna Nitzler

Socionom, Ärendeansvarig
Sanna började hos oss våren 2021 och kommer senast från social boendeverksamhet för vuxna. Innan dess har Sanna jobbat för Socialtjänsten med barn och unga, både med utredning och uppföljning av bl a placeringar. Förutom sitt engagemang för samhällets unga är Sanna en glad och social gotländska som träffar familj och vänner så ofta hon kan.
Sanna Nitzler

Fredrik Nilsson

Socionom, Ärendeansvarig
Fredrik kom till oss från att ha jobbat inom LSS en period och längtade tillbaka till ungdomsarbete. Han har tidigare jobbat med unga i Östersund, där han också läste sin utbildning, och berättar gärna med tindrande ögon om den skidstuga han fick tillgång till under studierna. Fredrik gillar alltså skidåkning!

Enhet A

Elin Främberg

Behandlingsassistent, TF Biträdande Föreståndare 2023

Elin är högskoleutbildad behandlingsassistent från Örebro Universitet. Hon har jobbat på WeMind HVB sedan dagen vi öppnade och är en person som är mycket ordningsam och tålmodig. Efter två föräldraledigheter är Elin nu vår främsta expert på home improvement och trädgårdsanläggning.

Yohannes Beyeen

Behandlingsassistent, Hus A

Yohannes är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola och har jobbat hos oss sedan starten 2014. Yohannes är en social fyrabarnspappa med stort fotbollsintresse och vi är säkra på att han kommer att locka fram dina bästa sidor med sitt avväpnande skratt.

Janne Lehtinen

Kock/Behandlingsassistent dagtid, Hus A

Janne är utbildad behandlingspedagog och kock med lång erfarenhet av socialt arbete. Jobbar nära tillsammans med teamet dagtid och är en av de som ungdomarna i Hus A lär känna först. Känd för sin omtanke och grymma käk! När Janne inte jobbar kollar han tv-serier och umgås med sin familj.

Hülya Götesson

Behandlingsassistent, Hus A

Hülya började hos oss som timvikarie redan under 2017 och jobbade då både hos oss och i andra verksamheter. Hon är en utbildad behandlingsassistent med erfarenhet från ungdomsarbete med varierande utmaningar. Med åren fastnade hon mer och mer för vår målgrupp och vi är glada att denna varma, positiva och relationsinriktade kvinna är en del av vårt fasta team.

Andreas Engman

Behandlingsassistent, Hus A

Andreas har varit anställd sedan 2020 och har med sin värme och humor sedan dess bidragit med ett brinnande engagemang för ungdomsarbetet. Andreas är utbildad socialpedagog och har tidigare jobbat inom kriminalvården och Sis innan han började på Wemind. Andreas har tagit ett tydligt ansvar för att öka säkerhetsarbetet i personalgruppen. På sin fritid gillar Andreas fotboll, odla chili och att fiska.

Khalid Tedros

Behandlingsassistent, Hus A

Khalid är nybliven socialpedagog och ett alldeles nytt tillskott till oss på Gålö sedan mars 2023. Khalid kommer till oss efter att i tio års tid ha arbetat med båda vuxna och barn inom olika LSS-verksamheter. I Khalid har vi fått en ansvarstagande och engagerad medarbetare med styrkor inom det relationsskapande arbetet. Utanför arbetet så spelar Kahlid gärna padel och intresset för fotboll och Hammarby tar även det en del tid.

Germay Woldy

Behandlingsassistent, Hus A

Germay är så ny att han ännu inte fått någon text här, kommer inom kort!

Anna Montelius

Behandlingsassistent, Hus A

Anna är en hästtjej som tidigare drivit stall och haft placerade barn hemma som familjehem. Hon är utbildad mentalskötare och har jobbat länge inom slutenvårdspsykiatrin. Anna har ett stort engagemang för samhällets unga och började hos oss under sommaren 2023. Just nu är ett stort fokus utanför jobbet att umgås med hennes nya barnbarn.

Enhet B/E

Viktor Lundberg

Socionom, Biträdande föreståndare (Föräldraledig 2024)

Viktor är socionom och började hos oss våren 2016 och har jobbat som biträdande föreståndare sedan 2020. Viktor är, förutom en självklar person i sina ungdomars vardag, en dedikerad skate- och snowboardåkare vilket märks tydligt i arbetet med ungdomarna på WeMind HVB. Utanför jobbet intresserar Viktor sig för musik, vänner och god mat.

Teres Allard

Behandlingsassistent, Husansvarig Hus E

Teres är en lugn och ödmjuk kvinna som började jobba hos oss under sin utbildning. Tidigare har Teres arbetat inom sjukvården med riktigt små patienter på en avdelning för förtidigt födda och sjuka barn. Teres är även mindfulnessinstruktör och tycker det är viktigt att förmedla ett lugn till ungdomarna genom att aktivt arbeta med sitt eget förhållningssätt. På fritiden älskar Teres att uppleva äventyr, antingen på hästryggen eller till fots i naturen tillsammans med sin familj.

Robert Michel

Behandlingsassistent, Hus B

Robban började hos oss på WeMind HVB under 2019. Han har många års erfarenhet av arbete med ungdomar i olika miljöer. Robban är en stor fotbollsentusiast och har sett sina söner växa upp till fotbollsproffs. Han är en duktig padelspelare, men det han tycker bäst om är att gå en golfrunda i soliga Spanien.

Esteban Rios

Behandlingsassistent, Hus E

Esteban har vikarierat i verksamheten en länge tid och nu när han i somras blev klar med sin socialpedagogutbildning på Tollare blev han en del i vårt fasta team. Esteban är en aktiv person som har jobbat i flera olika HVB-verksamheter (tex Vendelsö). På fritiden har han ett stort engagemang i AIK fotboll och på jobbet hittar han hellre på saker med ungdomarna istället för att sitta still.

Avatar Placeholder

Gunilla de Lange

Behandlingsassistent, Hus E
Gunilla jobbade på Stegsholm redan innan WeMind flyttade hit 2017, på den verksamhet för ensamkommande som låg här innan, och ville gärna stanna kvar och engagera sig för ungdomar. Under en längre period var hon en omtyckt timvikarie som till slut utbildade sig till socialpedagog på Tollare folkhögskola och blev fast anställd. Denna sångfågel bidrar med mycket värme och glädje.

Marie Olsson

Behandlingsassistent, Hus B
Marie har jobbat i 20 år med behandling och utredning för ungdomar på HVB och på SiS. Hon arbetade länge i Hälsingland och kom till oss på Gålö under 2018. Marie bidrar genom sin långa erfarenhet med både trygghet, lugn och självklart ett aldrig sinande sinne för humor.
Marie Olsson

Shwan Negad

Behandlingsassistent, Hus B

Shwan kom till oss i början av 2021 och har sedan dess gjort sig väldigt uppskattad av ungdomar och kollegor. Hans positiva energi smittar av sig och han hittar gärna på saker med ungdomarna. När Shwan inte arbetar fixar han med sitt radhus och spenderar mycket tid med familj och vänner.

Andreas Berg

Behandlingsassistent, Hus B

Andreas landade hos oss i december 2022. Han är en kreativ själ som brinner för dans och skapande. Andreas har en förmåga att sprida lugn och behandlar alltid alla han möter med respekt. Andreas gillar god mat, att resa och vara ute på promenader med sina hundar.​

HR

Kousay Miled

Bemanningsansvarig, samordnare

Kousay är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola. Han har genom ett stort intresse och hårt arbete alltid skapat sig egna roller hos oss och har precis tagit klivet att börja jobba med Jessica för att se till att verksamheten är optimalt bemannad. Utanför jobbet är Kousay hängiven fotboll, familjen och bostadskarriären.

Medicinsk Resurs

Anders Berntsson

Medicinskt ansvarig psykiatriker

Anders är en mycket efterfrågad psykiatriker med lång erfarenhet av arbete i de flesta av vårdens olika områden. Han är för närvarande vd för psykiatrikliniken PRIMA vuxen, chöl vid psykiatriska kliniken i Luleå samt medlem i kompetensgruppen Psykiatrirådet tillsammans med andra ledande psykiatriker i länet.
‍


Hos oss är Anders medicinskt ansvarig psykiatriker. Det innebär att han träffar våra inskrivna ungdomar regelbundet för bedömning och uppföljning av farmakologisk behandling. Samtidigt fungerar Anders som resurs för behandlingsteamet gällande psykiatriska frågeställningar. 


‍
Kontakt med Anders sker genom respektive ungdoms behandlingsteam.

Göran Eliasson

Psykiatrisjuksköterska

Göran ansvarar för medicinhantering, provtagning och uppföljning hos oss. Han är på plats varje onsdag eftermiddag sedan 2015 och träffar då ungdomarna. Göran har mycket lång erfarenhet inom psykiatri och började inom vården 1981.Han är både mycket IT-kunnig och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Sitt heltidsjobb har Göran på WeMinds vuxenpsykiatrimottagning i Nynäshamn.


Service

Fredrik "Goffe" Lindström

Servicetekniker

Goffe var under lång tid en mycket uppskattad vikarie på WeMind. Han är snickare i grunden och har jobbat länge på byggvaruhandel. När vi tog över Stegsholm blev det ett ypperligt tillfälle att knyta honom till oss både för att få förstklassigt underhåll på husen men också en praktikhandledare för ungdomar som har stenkoll på verksamheten.