WeMind Vendelsö, behandlingshem för flickor

I det lugna villaområdet Vendelsö i södra Stockholm ligger vår verksamhet för flickor med sociala problem och psykisk ohälsa.

Verksamheten är specialiserad på neuropsykiatriska funktionsvariationer och beteendeproblem.

Målgrupp

WeMind HVB Vendelsö är en verksamhet vars målgrupp är flickor mellan 14 och 18 år med kombinerad social och psykiatrisk problematik.

Beteendeproblem

En konsekvens av ungdomarnas utmaningar i livet är ofta att individen utvecklat olika problembeteenden för att försöka hantera sin situation. Detta innebär att ungdomarna som bor på vårt behandlingshem har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Det kan till exempel innebära att ungdomen hanterar problem i vardagen genom att i största möjliga mån undvika sådant som är svårt och isolera sig.

Det kan också innebära att den unge trotsar vuxnas gränssättning eller använder utagerande för att hantera svårigheter i livet, för att påverka andra att minska sina krav på den unge eller för att få andra att göra som denne vill.

Andra förekommande beteendeproblem är självskadebeteenden, svårigheter kopplade till mat och ätande, skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll.

Behandlingshem för psykisk ohälsa och psykiatriska behov

Ofta förekommer ovan nämnda beteendeproblem tillsammans med funktionsinskränkande psykiatrisk problematik. Vi är ett behandlingshem som har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, ptsd, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, etc) samt depression, emotionella problem samt utmaningar inom mat och ätande (anorexi/bulimi).


Även mer komplex problematik som utredning och kartläggning vid misstänkt bipoläritet eller psykosutveckling är uppdrag som passar vår kompetens väl.Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag kring ungdomar som inte har kunnat utredas i öppenvård på grund av svårigheter att delta eller för att de sociala omständigheterna varit för osäkra och riskerat påverka funktionsnivån som ska utredas. Det är därför vanligt att man gör en neuropsykiatrisk utredning under placeringstiden hos oss.

Omvårdnadsbehov

Vårt behandlingshem är väl förberett på anpassningsbehov som är vanligt förekommande bland ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, ADHD eller intellektuella funktionshinder.

Det är således en stor andel av de placerade hos oss som har behov av färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion.

Vardagen på ett behandlingshem för ungdomar som vårt kännetecknas av hög kontinuitet i bemanning, personal med kunskap om funktionshinder, fasta rutiner samt få och tydliga regler.

Ålder

WeMind HVB Vendelsö vänder sig till flickor i tonåren och deras familjer. Vi kan erbjuda plats för flickor från 14 till 18 år om man bedöms tillhöra målgruppen och passar ihop med de andra inskrivna. I vår enskilda vårdplats, som ligger separat från den övriga verksamheten, är den övre åldersgränsen 20 år.

Problem som inte hör till vår målgrupp

WeMinds Vendelsö är specialiserat på kombinationen psykosociala och psykiatriska behov. För att kunna erbjuda högt specialiserad vård kan de placerades behov inte skifta för mycket. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild, även om man stämmer in på målgruppen i övrigt.

Problemområden vårt behandlingshem arbetar med

 • ADHD
 • Aggression och impulskontroll
 • Anorexi, bulimi och andra utmaningar kopplade till mat och ätande
 • Autismspektrumtillstånd
 • Bipolärt syndrom
 • Depression
 • Intellektuella Funktionshinder
 • Psykossjukdom och psykosnära tillstånd
 • PTSD
 • Sexuella problem
 • Självskadebeteenden
 • Social fobi
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Ångestsyndrom

Behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMinds behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge.

Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen.

Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst.
Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag.

Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVBs behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande.

Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen.

Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende.

Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga.

Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om.

För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden.

Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

KBT och DBT som individualterapi

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på något av WeMinds behandlingshem har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och terapi.

Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som för ungdomar med ångest, depression och annan psykisk ohälsa. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression.

I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med

 • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
 • Individualterapi med psykolog (KBT)
 • Färdighetsträning i grupp (DBT)
 • Familjestöd
 • Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Huset och omgivningarna

WeMind HVB Vendelsö har tre boendemiljöer som alla tre ligger på adressen Vendelsö skolväg 104. Det stora huset är uppdelat i två avdelningar med sex platser i varje och i det vidbyggda huset finns en enskild vårdplats där en ungdom kan bo ensam med personal. Huset, som är byggt på 60-talet och renoverades inför verksamhetsstarten 2023, erbjuder generösa allmänna ytor och fina boenderum.
Vendelsö
Vendelsö är ett lugnt villaområde i den delen av Haninge kommun som ligger närmast Stockholm City. På cirka 25 minuter åker du bil till centralstationen och 150 meter från huset ligger närmaste busshållplats, från vilken du åker till stan på 40min. I närområdet finns ett brett serviceutbud med till exempel både skola, vårdcentral och matbutiker liksom idrottsplats och tandläkare. På promenadavstånd finner man badplatser och strövområden i naturområdet vid Drevviken.

Personalen

På WeMind HVB Vendelsö öppnade under våren 2023 den första behandlingsmiljön med sex (6) platser av ett team lett av Gösta Liljeholm, psykolog och medgrundare till WeMinds HVB-organisation. Gösta har under över ett decennium startat och utvecklat HVB-verksamheter och har länge drömt om att kunna erbjuda en verksamhet för placerade flickor med WeMinds kvalitetsmodell. Teamet på Vendelsö består i ett antal kollegor från WeMind HVB Gålö som tillsammans med en nyrekryterad grupp med erfarenhet från olika behandlingsmiljöer. 

Här kan du läsa några rader om personalen och hur du kontaktar dem:

Gösta Liljeholm

Leg. Psykolog, TF Föreståndare Vendelsö
Etablerings- och Utvecklingschef HVB

Gösta har varit med och grundat socialtjänstdelen i WeMinds organisation och har jobbat med placerade barn sedan 2009. Ansvarar för övergripande verksamhets och utvecklingsfrågor (Gålö och Vendelsö) samt förfrågningar. Gösta har rollen som föreståndare på Vendelsö under uppbyggnaden av verksamheten.

Carl Dahlstedt

Leg Psykolog, Verksamhetschef

Carl är psykolog och kommer närmast från SCÄ där han specialiserat sig på familjebehandling vid ätstörning. Nu tar han rollen som verksamhetschef och blivande föreståndare på Vendelsö och det är vi mycket glada för. Utanför jobbet gillar Carl jakt, djur och natur samt att hänga vid sitt torp.

Elin Krantz

Socionom, Biträdande föreståndare

Elin började som socionom i behandlingsteamet på Gålö sommaren 2018 och har en bakgrund inom socialpsykiatri och öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten innan hon nu tar rollen som biträdande på Vendelsö. Elin är en öppen och engagerad gotlänning som verkligen brinner för ungdomsarbete. Utanför jobbet odlar Elin ett vinintresse även om tvillinglivet nog har lagt en liten broms på detta senaste åren. 

Sofia Lindgren

Socionom, Ärendeansvarig

Sofia kommer senast från Eviaskolan där hon jobbat som behandlare och innan dess har hon jobbat länge med ätstörningar på SCÄ. Hon är socionom och bor med sin familj på cykelavstånd från verksamheten. Sofia började på Vendelsö i juni 2023 och vi ser så mycket fram emot att genom hennes bakgrund väva ihop ärendeansvarigrollen med hennes kompetens inom både behandling och skola.

Avatar Placeholder

Fabronia Shabou‍

Behandlingsassistent, Bemanningsansvarig 

Fabronia är utbildad behandlingspedagog från Tollare och har jobbat länge på HVB för vuxna med missbruk och kriminalitet. Hos oss började Fabronia under vintern 2020 och vi har fått lära känna en erfaren, stabil och mycket duktig motivationsinriktad behandlingsassistent som spenderar stor del av sin fritid på gymmet. Fabronia tar en viktig roll i arbetet med personalen i uppbyggandet av verksamheten på Vendelsö

Maria Grahn

Behandlingsassistent, Husansvarig

Maria har jobbat länge med utsatta ungdomar på behandlingshem, tidigare var det med flickor och sedan 2014 hos oss med pojkar. Det finns med andra ord få saker som denna stålkvinna inte har sett i en verksamhet som denna. Hon är dessutom dedikerad hockeymorsa och har läst sig till 120p pedagogik och socialt arbete med tvillingar i hasorna.

Michel Richette

Behandlingsassistent

Michel börjar hos oss på WeMind i och med starten av verksamheten i Vendelsö. Han är en relationsorienterad man som jobbat länge i skolans värld och som har längtat efter att få fokusera sitt engagemang på ett mindre antal ungdomar. 

Angelica Sirola Aguirre

Behandlingsassistent

Angelica kommer till oss genom sitt engagemang i vår systerorganisation Evias HVB i Mälarhöjden, där hon både praktiserat och jobbat på timmar efter hon avslutat sin utbildning till socialpedagog. 

Lidija Music Jakobsson

Behandlingsassistent

När nyheten om verksamheten på Vendelsö började sprida sig hörde Lidija av sig direkt och visade intresse. Denna mycket engagerade socialpedagog hade väntat länge på rätt möjlighet att få jobba med unga tjejer och matchningen var ett faktum. Lidija är en varm och rättvis flerbarnsmamma som inte sällan använder sina färdigheter i köket för att bygga relation med ungdomarna.

Angelika Fonyodi

Behandlingsassistent

Angelika är så ny hos oss att hon ännu inte fått varken bild eller text, välkommen tillbaka för denna uppdatering vid ett senare tillfälle:)

Avatar Placeholder