Om Oss

WeMind HVB finns till för att ge riktigt bra vård till familjer där insatser i hemmet inte räcker till. Vi tror att placerade barn behöver ett extraordinärt kompetent, utvärderat och engagerat vårdupplägg för att komma tillbaka till ett fungerande liv.

Varför vi finns

Vision

WeMind HVB startades med det uttalade syftet att bidra till att förbättra den vård som ges till placerade barn. Vår målsättning är att vara kvalitetsledande i erbjudandet av evidensbaserad och utvärderad vård i HVB-miljö och vi vill genom transparens och dialog bidra till utveckling av ungdomsvården i sin helhet. Vi tror att en kompetensintensiv och forskningsnära verksamhet är nyckelkomponenter för att uppnå detta tillsammans med ett förstklassigt bemötande och en personalgrupp som trivs med sitt jobb.

Värdegrund

WeMind HVBs verksamhet tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde, de placerades rätt till självbestämmande och integritet och strävar mot att hela tiden utveckla våra system för inflytande och delaktighet. Vi tror att placerade barn behöver en extra hög tillgänglighet av kompetent och engagerad personal, därför ges till exempel all samtalsbehandling hos WeMind HVB av KBT-psykologer och ansvaret för nätverksarbetet hos specialister på socialt arbete, socionomer. Vi väljer inga snabblösningar eller hemsnickrade metoder utan WeMind HVB bedriver behandlingshem så som behandlingshem borde vara.

Mätning av behandlingsresultat

För att kunna säga om en insats gör nytta måste man mäta vilket utfall den ger för den som vårdas. Det är en utmaning att identifiera vad som är den viktigaste förändring som behöver ske under en placering och en viktig del av arbetet görs i målsättningsarbetet vid inskrivningen. Vid varje utskrivning gör vi en bedömning om målen med placeringen uppfyllts och om den unge flyttar till en mindre resursintensiv lösning. Vi följer även specifika beteendemått för varje individ samt genomför både självskattningar och observatörs- skattningar regelbundet. Vår målsättning är att kunna bidra till att ackumulera kunskap kring hur insatser inom institutionsvård bör se ut för att vara effektiva och ingår bland annat i ett forskningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet. Vi strävar också efter en ökad transparens angående vårdens resultat på HVB- området och publicerar alltid våra kvalitets- och tillsynsrapporter öppet på vår hemsida.

Vilka är WeMind?

WeMind HVB är en del i WeMind-koncernen. WeMind är en organisation som bildats med syftet att tillgängliggöra evidensbaserade behandlingsmetoder inom de offentliga vårdsystemen. När du kommer till en verksamhet som drivs av WeMind ska du vara säker på att få den vårdinsats som forskningen rekommenderar. Vår största verksamhetsgren är vuxenpsykiatri där vi driver 16 mottagningar i fyra regioner runt om i landet. WeMind HVB drivs med samma mål fast inom socialtjänstens område och verksamheten startades 2014.

Kvalitetspolicy för WeMind HVB

Wemind HVB vill skapa ett ledande HVB-koncept som ska erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och med vårdtagarens delaktighet i vårdplaneringen i centrum. Wemind HVB vill ha engagerade och kompetenta medarbetare som respekterar varandra. Vår kultur präglas av öppenhet, delaktighet, glädje och gemenskap. Alla som arbetar inom Wemind HVB medverkar aktivt till att se efter de placerade ungdomarnas behov i utförandet av vården där kvalitets- och utvecklingsfrågorna är viktiga komponenter i det dagliga arbetet. Verksamheten på WeMind HVB ska följa tillämpliga lagar och föreskrifter.

Kvalitetsmål för WeMind HVB 2020

Ledningsgruppen har antagit följande kvalitetsmål för 2020:

  • Vården ska utvärderas genom regelbunden mätning av behandlingsresultaten och verksamheten ska uppnå IFU10 enligt den skala för vårdkvalitetmätning som fastslagits för WeMind HVB.
  • Verksamheten ska följa evidensläget för relevanta områden och säkerställa att vi arbetar med insatser som har vetenskapligt stöd genom att delta i minst tre sammanhang där relevanta forskningsresultat presenteras.

 

  • Placerade ungdomar ska uppleva delaktighet i vårdplaneringen och deras upplevelse ska mätas med brukarenkät en gång per år. De ska bedöma sin delaktighet som i snitt 4,5 på en skala 1-6 i brukarenkäten.

 

  • 90% av den fast anställda personalen ska genomgå minst fyra utbildningsmoduler i vårt internutbildningsprogram och närvaron på den externa handledningen ska vara minst 90%. En metod för att mäta behandlingspersonalens kompetens i TBA ska tas fram.

 

  • Medarbetare ska trivas med och rekommendera att jobba hos oss och deras upplevelse ska mätas med medarbetarenkät en gång per år. Målsättningen är att ha ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) över snittet för koncernen, eller över 75 om snittet för koncernen är lägre.
  • Vi ska aktivt följa utvecklingen i lagstiftning som är tillämplig på verksamheten. Tillägnande av nya lagar och föreskrifter ska dokumenteras.

 

  • WeMind HVB ska upplevas som en konstruktiv och utvecklingsorienterad samarbetspartner av landets socialtjänster och myndigheter. En metod för att undersöka detta ska tas fram under året.

Samarbetspartners

Karolinska Institutet

Sedan ett par år tillbaka har psykologerna extern handledning genom Dan Wetterborg, psykolog och PhD på KI. Dan har bland annat forskat på DBT-behandling för män med aggressivitet, emotionella problem och antisociala drag. I forskargruppen på klinisk neurovetenskap finns några av Sveriges främsta experter på psykologisk behandling för barn och unga, på föräldrautbildning inom socialtjänsten och utvärdering av vård gällande utagerande och andra beteendeproblem.

Under 2020 arbetar vi på WeMind HVB, tillsammans med Dan Wetterborg, för att sätta ihop en ansökan om forskningsmedel för en studie kring patientrelevanta utfall av vården på HVB, ett projekt vi ser mycket fram emot.

Karolinska Institutet

Svenska Vård

Svenska vård är en branschorganisation som organiserar fristående aktörer som driver vård och omsorg inom socialtjänstens tillståndspliktiga områden. Förbundet arbetar med att synliggöra kvalitetsfrågor och verka för en god dialog med inriktning på vårdtagarnas bästa mellan branschens aktörer. De viktigaste påverkansområdena är att förbättra möjligheterna för uppföljning av vårdens utfall genom att skapa kvalitetsregister inom socialtjänstens område samt att förbundet tog initiativ till och har medverkat aktivt i framtagandet av den nya standarden för HVB.

WeMInd HVB har ett långvarigt engagemang i Svenska Vårds styrelse där vi haft representation de senaste sex åren.

Svenska Vård

Vårdföretagarna

För WeMind HVB är det en självklarhet att erbjuda bra villkor i form av kollektivavtal och därtill hörande försäkringar till våra anställda. Därför är vi medlemmar i Vårdföretagarna som också ger oss bra stöd i arbetsgivarfrågor.
Vårdföretagarna

Attention

Attention är en brukarorganisation som samlar personer med neuropsykiatriska funktionshinder av olika slag. Lokalt skapar man möjligheter för fritid och umgänge för familjer med särskilda behov. På riksnivå bedriver man påverkansarbete och projekt. Organisationen har under senaste året särskilt uppmärksammat överrepresentationen av NPF bland placerade barn och hur man ska förstå och arbeta med detta i samhället.

Sedan cirka ett år tillbaka har vi fördjupat vårt samarbete genom att WeMind HVB deltar i projektet Ung Dialog som syftar till att placerade barn med NPF-diagnoser ska få bättre inflytande över sina vårdprocesser och därmed förbättrad livskvalitet.

Attention

Autismförbundet

WeMind HVB är medlemmar i Autismförbundet som arbetar med att sprida information och skapa nätverk för personer med autism. En hel del aktiviteter för målgruppen organiseras i stockholmsområdetav förbundet.
Autismförbundet